O Poradni

Witamy w Niepublicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej  „Świętokrzyska”, stworzonej aby pomagać dzieciom, młodzieży oraz ich rodzicom (opiekunom prawnym) i nauczycielom.

Poradnia „Świętokrzyska” jest placówką niepubliczną na prawach poradni publicznej.

Oznacza to, że możemy orzekać tak samo jak poradnia publiczna, wystawiać zaświadczenia, które są uznawane w placówkach publicznych: szkołach, sądach i innych. Wydajemy opinie honorowane przez przedszkola, szkoły oraz komisje egzaminacyjne, m.in. w sprawie dostosowania wymagań szkolnych i egzaminacyjnych dla dzieci z trudnościami w nauce (dysleksją, dysgrafią, dysortografią, dyskalkulią).

Oferujemy kompleksową diagnostykę oraz terapię psychologiczną, pedagogiczną i logopedyczną. Wspieramy dzieci, które potrzebują wsparcia i pomocy w prawidłowym rozwoju. Rozpoczynamy od rzetelnej diagnozy, prowadzimy profesjonalną terapię, wspieramy, rozwijamy, pomagamy przezwyciężać trudności.
Wykonujemy badania i testy w zakresie gotowości szkolnej, określeniu przyczyn trudności w nauce, test inteligencji i inne.

Poradnia udziela również pomocy w wyborze kierunku kształcenia i zawodu, udziela wsparcia rodzicom i nauczycielom  w wychowywaniu i kształceniu dzieci i młodzieży, a także  pomaga rozwiązywać ich własne problemy, dotyczące świata dorosłych.

W naszej pracy dbamy o rzetelność oraz przyjazną atmosferę. Rodzice są dla nas partnerami, z którymi współpracujemy poprzez angażowanie w pracę nad trudnościami, pokazując możliwe drogi pokonania problemu. To właśnie rodzice są  najbardziej cennym i wiarygodnym źródłem informacji o dziecku.  Ogromną wagę przywiązujemy do zrozumienia potrzeb naszych podopiecznych i do jak najlepszej komunikacji z ich opiekunami i rodzicami. Wspieramy i pomagamy również rodzicom (opiekunom prawnym) w radzeniu sobie z trudnościami wychowawczymi, w budowaniu prawidłowych relacji i więzi w rodzinie.

Gwarantujemy usługi na najwyższym poziomie. Nasza kadra, to profesjonaliści z dużym doświadczeniem, ciepli, serdeczni i empatyczni. Cechuje nas otwartość na potrzeby innych, szacunek, życzliwość i dyskrecja w stosunku do osób korzystających z naszej pomocy.

Poradnia funkcjonuje  w oparciu o obowiązujące regulacje prawne.

Nadzór pedagogiczny nad Poradnią sprawuje Świętokrzyski Kurator Oświaty.

Poradnia posiada następujące uprawnienia:

  • dostosowania wymagań edukacyjnych wynikających z programu nauczania do indywidualnych potrzeb ucznia, u którego stwierdzono specyficzne trudności w uczeniu się (dysleksję, dysgrafie, dysortografie, dyskalkulią) uniemożliwiające sprostanie tym wymaganiom – art. 71b ust. 3b (również §6 ust.2 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych , Dz.U. z 2007 r. nr 83 poz. 562)
  • przyspieszenia obowiązku szkolnego dla dzieci, które wcześniej osiągnęły gotowość szkolną (art.16 ust.2)
  • odroczenia obowiązku szkolnego dla dzieciz problemami rozwojowymi –    16 ust. 4
  • wczesnego wspomagania rozwoju dzieckaw wieku 0-7 lat (art. 71b ust. 3a)
  • spełniania przez dziecko obowiązku szkolnego lub przedszkolnego poza przedszkolem lub szkołą (art. 16 ust. 10)
  • Ustawa uprawnia ponadto poradnie niepubliczne do prowadzenia zajęć z zakresu wczesnego wspomagania rozwoju dziecka (art. 71b ust. 2a)

Korzystanie z pomocy Poradni jest dobrowolne  i odpłatne.

Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą!