Diagnoza

Jednym z głównych zadań Poradni jest diagnoza dzieci i młodzieży. Na badanie zgłaszane są dzieci i młodzież przez rodziców, lub prawnych opiekunów. Młodzież pełnoletnia może zgłaszać się samodzielnie.  Proces diagnozowania i jego wynik ma charakter wieloaspektowy. Każdy zgłoszony problem ma swoją specyfikę, która wpływa na dobór czynności diagnostycznych. Dlatego stosuje się różnorodne metody i techniki badawcze.

Trafna diagnoza jest podstawą do dalszych działań w stosunku do dziecka, jego rodziny, środowiska szkolnego i rówieśniczego. Działania te mają charakter: profilaktyczny, korekcyjny, terapeutyczny, psychoedukacyjny, wychowawczy. 

Oferujemy:

 • diagnozę dysleksji, dysgrafii, dysortografii, dyskalkulii (zakończoną wydaniem opinii honorowanej przez wszystkie placówki oświatowe),
 • badania psychologiczne w związku z trudnościami rozwojowymi,
 • diagnozę inteligencji,
 • diagnozę gotowości szkolnej dzieci 5-6 letnich (zakończoną wydaniem opinii o gotowości szkolnej lub jej braku, odroczeniu obowiązku szkolnego lub wcześniejszego rozpoczęcia edukacji szkolnej),
 • diagnozę logopedyczną,
 • diagnozę preferencji edukacyjno–zawodowych,
 • diagnozę w kierunku uzdolnień,
 • diagnozę integracji sensorycznej,

 

Dojrzałość szkolna dzieci

Przez dojrzałość szkolną rozumiemy przede wszystkim stan gotowości do podjęcia zadań stawianych wobec dziecka przez szkołę. Aby podołać poważnym wymaganiom związanym z nauką w klasie pierwszej musi ono osiągnąć pewien poziom rozwoju ogólnego, które uczyni je podatnym w nauczaniu szkolnym.

Diagnoza gotowości szkolnej ma na celu ustalenie tego, czy dziecko 5,6 letnie osiągnęło już taki poziom rozwoju, który pozwoli mu sprostać obowiązkom szkolnym. Wyniki tego badania pomogą rodzicom podjąć decyzję o momencie rozpoczęcia przez dziecko edukacji szkolnej.

Dziecko, które kończy roczne przygotowanie do klasy I i posiada odpowiednią dojrzałość potrafi:

 • czytać i liczyć w zakresie wymaganym przez program,
 • ma wystarczający poziom rozwoju analizy i syntezy wzrokowej, słuchowej, myślenia logicznego, matematycznego,
 • ma dobrą koncentrację uwagi,
 • jest zainteresowane pracą i jej efektami,
 • jest odporne na niepowodzenia,
 • wytrwałe przy dłuższym wysiłku,
 • ma wystarczający zasób słownictwa, umiejętnie wypowiada się na określony temat,
 • poprawnie artykułuje głoski,
 • rozumie polecenia,
 • ma dobre tempo pracy, dobrą sprawność manualną i koordynację wzrokowo – ruchową i odpowiedni rozwój społeczny, fizyczny i emocjonalny.

Każdy z wyżej wymienionych czynników jest niezmiernie ważny. Ważne jest osiągnięcie równowagi pomiędzy tymi funkcjami przed rozpoczęciem szkoły. Zaburzenie jednej z nich, brak wystarczającej w tym zakresie dojrzałości (adekwatnej do wieku dziecka) powinno skłonić rodziców i nauczycieli do zastanowienia się nad celowością rozpoczęcia nauki w danym roku.

Na diagnozę gotowości szkolnej składa się:

 • ocena rozwoju poznawczego, czyli ocena takich funkcji jak: uwaga, pamięć, percepcja orientacja w schemacie ciała, myślenie,
 • ocena rozwoju emocjonalno-społecznego czyli umiejętności nawiązywania kontaktu, kontroli emocji, adekwatnego reagowania, radzenia sobie z porażką, motywacji do podejmowania wysiłku intelektualnego.

Po zakończeniu badań informujemy rodziców, nad jakimi umiejętnościami dziecka i w jaki sposób należy pracować w domu, wydajemy także szczegółową opinię dla nauczycieli ze wskazaniami do pracy oraz wynikami badań.

Wydajemy opinie honorowane przez szkoły – w tym opinie dotyczące odroczenia lub przyspieszenia realizacji obowiązku szkolnego.