Terapia integracji sensorycznej SI

Terapia SI kierowana jest do dzieci przejawiających dysfunkcje w zakresie przetwarzania sensorycznego. Dysfunkcje te mogą być rozpoznawane u dzieci w normie intelektualnej z trudnościami w uczeniu się, z niepełnosprawnością intelektualną, ruchową, autyzmem, nadpobudliwością psychoruchową lub obniżoną aktywnością, mózgowym porażeniem dziecięcym, niedowidzących i niedosłyszących. Ich nasilenie jest różne, od lekkiego do znacznego.

Objawy dysfunkcji integracji sensorycznej:

  • nadmierna wrażliwość na bodźce dotykowe, wzrokowe, słuchowe oraz ruch,
  • zbyt mała wrażliwość/reaktywność na stymulację sensoryczną,
  • zbyt wysoki lub niski poziom aktywności ruchowej,
  • trudności z koncentracją, impulsywność,
  • problemy z koordynacją,
  • opóźnienie rozwoju mowy, rozwoju ruchowego oraz trudności w nauce,
  • słaba organizacja zachowania,
  • niskie poczucie własnej wartości.

Dysfunkcje integracji sensorycznej wpływają na uczenie się, zachowanie i rozwój społeczno-emocjonalny dziecka.  Terapia SI przeznaczona jest dla każdego, u kogo stwierdza się zaburzenia przetwarzania sensorycznego. Uczestnikami mogą być niemowlęta, dzieci, a nawet dorośli. W trakcie terapii preferowane są ukierunkowane zabawy i aktywności, wyzwalające automatyczne reakcje sensoryczne. Nasi terapeuci posiadają wysokie kwalifikacje i duże doświadczenie w prowadzeniu terapii.