Terapia pedagogiczna

Terapia pedagogiczna jest ukierunkowana na ogólnorozwojowe, całościowe deficyty poszczególnych osób. Dążymy do przełamywania trudności podopiecznych, dotyczących radzenia sobie z relacjami społecznymi, odczytywania i adekwatnego interpretowania uczuć, myśli, potrzeb innych osób oraz ich własnych stanów emocjonalnych.

Metody pracy z dzieckiem dobieramy w zależności od jego problemów, biorąc pod uwagę wiek dziecka, poziom rozwoju psychoruchowego, stopień niepełnosprawności.

Celem terapii pedagogicznej jest stymulowanie ogólnego rozwoju dzieci i młodzieży. Zadaniem terapii jest również łagodzenie zaburzeń emocjonalnych, będących efektem niepowodzeń szkolnych oraz utraconej wskutek tych niepowodzeń motywacji do nauki, a także obniżonej samooceny.

Terapią pedagogiczną obejmujemy przede wszystkim:

  • dzieci ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się (dysleksja, dysgrafia, dysortografia, dyskalkulia),
  • dzieci z ogólnymi problemami w nauce,
  • dzieci z problemami z koncentracją uwagi,
  • dzieci z niepełnosprawnością intelektualną (w stopniu lekkim, umiarkowanym, znacznym i głębokim),

Terapia pedagogiczna nie jest równoznaczna z nauczaniem i nie służy wyrównywaniu zaległości i braków w nauce.