O Poradni

Witamy w Niepublicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Świętokrzyska. Została ona stworzona,    aby nieść pomoc dzieciom, młodzieży, ich rodzicom (opiekunom prawnym) i nauczycielom.

Poradnia „Świętokrzyska” jest poradnią niepubliczną, działa na prawach poradni publicznej. Możemy wydawać opinie i zaświadczenia, które są honorowane w placówkach publicznych: przedszkolach, szkołach, sądach, komisjach edukacyjnych i innych. Wspieramy dzieci, które potrzebują pomocy, by prawidłowo się rozwijać, poprzez kompleksową diagnozę oraz terapię psychologiczną, pedagogiczną i logopedyczną. Cały proces diagnostyczny rozpoczynamy od wnikliwej obserwacji, wywiadu oraz przeprowadzenia rzetelnego badania, którego wyniki są dokładnie analizowane. Na tej podstawie zostaje postawiona diagnoza. W kolejnym etapie prowadzimy profesjonalną terapię, wspieramy, rozwijamy, pomagamy przezwyciężać trudności.

Wykonujemy badania i testy w zakresie gotowości szkolnej, ogólnego poziomu rozwoju intelektualnego i społecznego, określamy poziom inteligencji, przyczyny trudności w nauce, ryzyko wystąpienia specyficznych trudności w uczeniu się (dysleksja, dysgrafia, dysortografia, dyskalkulia) i inne. Prowadzimy terapię integracji sensorycznej, EEG Biofeedback, treningi umiejętności społecznych TUS SST,  Poradnia udziela również pomocy w wyborze kierunku kształcenia i zawodu, udziela wsparcia rodzicom i nauczycielom w wychowywaniu i kształceniu dzieci i młodzieży, a także pomaga rozwiązywać ich własne problemy, dotyczące świata dorosłych.

W naszej pracy podchodzimy indywidualnie do każdej osoby, wykazujemy rzetelność oraz zaangażowanie, dbamy o ciepłą i przyjazną atmosferę. Ogromną wagę przywiązujemy do rozpoznania i zrozumienia potrzeb naszych podopiecznych oraz do jak najlepszej komunikacji z ich opiekunami. Rodzice są dla nas partnerami w pracy z dzieckiem. Angażujemy ich w walkę z trudnościami, wskazujemy możliwe drogi pokonania problemu. To właśnie rodzice są  najbardziej cennym i wiarygodnym źródłem informacji o dziecku.  . Wspieramy ich i pomagamy im radzić sobie z trudnościami wychowawczymi, w budowaniu prawidłowych relacji i więzi w rodzinie.

Gwarantujemy usługi na najwyższym poziomie. Cechuje nas otwartość na potrzeby innych, szacunek, życzliwość i dyskrecja w stosunku do osób korzystających z naszej pomocy. Nasza kadra, to profesjonaliści z dużą wiedzą oraz doświadczeniem. Ciepli, wyrozumiali, serdeczni i empatyczni.

Poradnia funkcjonuje  w oparciu o obowiązujące regulacje prawne.

Nadzór pedagogiczny nad Poradnią sprawuje Świętokrzyski Kurator Oświaty.

Poradnia posiada uprawnienia do wydawania  następujących opinii dotyczących:

 • Możliwości rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej – 36 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo oświatowe
 • Specyficznych trudności w uczeniu się – § 3 rozporządzenia w sprawie oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych
 • Potrzeby odroczenia spełniania przez dziecko obowiązku szkolnego w danym roku szkolnym – art. 36 ust. 6 ustawy Prawo oświatowe
 • Odroczenia obowiązku szkolnego dla dziecka niepełnosprawnego – art. 38 ust. 4 ustawy Prawo oświatowe
 • Nauki w klasie terapeutycznej – § 13 rozporządzenia MEN z 9 sierpnia 2017 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach
 • Dostosowania wymagań edukacyjnych – § 2 rozporządzenia MEN z 3 sierpnia 2017 r. w sprawie oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych
 • Objęcia pomocą psychologiczno-pedagogiczną – § 20 ust. 14 rozporządzenia w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach
 • Zwolnienia z nauki drugiego języka – § 6 ust. 1 rozporządzenia MEN z 3 sierpnia 2017 r. w sprawie oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych
 • Przyjęcia ucznia, który ukończył 15. rok życia i nie rokuje ukończenia szkoły podstawowej w normalnym trybie do oddziału przysposabiającego do pracy § 16 ust. 2 rozporządzenia MEN z 17 marca 2017 r. w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli
 • Przyjęcia ucznia, który ukończył 15. rok życia i nie rokuje ukończenia szkoły podstawowej w normalnym trybie do oddziału przysposabiającego do pracy – § 16 ust. 2 rozporządzenia MEN z 17 marca 2017 r. w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli
 • Udzielenia zezwolenia na zatrudnienie młodocianego w celu przyuczenia do wykonywania określonej pracy lub nauki zawodu – art. 191 § 1-2 Kodeksu pracy
 • Braku przeciwwskazań do wykonywania przez dziecko pracy lub innych zajęć zarobkowych – art. 3045 § 4 Kodeksu pracy
  Poradnia nie posiada uprawnień do wydawania orzeczeń (Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 sierpnia 2017 r. w sprawie organizowania wczesnego wspomagania rozwoju dzieci – Dz.U. 2017 poz. 1635) oraz opinii o wczesnym wspomaganiu rozwoju dziecka (Dz. U. , poz.60., art. 314, ust. 2 z dnia 14 grudnia 2016) . Istnieje jednak możliwość przeprowadzenia niezbędnych badań diagnostycznych, które następnie należy dostarczyć do poradni publicznej, w celu wystawienia orzeczenia lub opinii.

Korzystanie z pomocy Poradni jest dobrowolne  i odpłatne.

Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą!

Wpis do ewidencji placówek niepublicznych: