RODO – Klauzula Informacyjna

KLAUZULA INFORMACYJNA

Realizując wymogi, w zakresie ochrony danych osobowych wynikające z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, jak również mając na względzie fakt, że prawo do ochrony danych osobowych jest podstawowym prawem każdej osoby, informujemy, że:

  1. Administratorem Danych Osobowych jest Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna “Świętokrzyska” z siedzibą w Kielcach, ul. Wesoła 19/3, Kielce 25-305 reprezentowana przez dyrektora placówki
  2. W sprawie przetwarzania danych osobowych można się kontaktować pod adresem email: odo@college-med.pl, lub bezpośrednio w siedzibie Administratora
  3. Celem przetwarzania danych osobowych jest:

– realizacja przez Administratora zadań statutowych i usług oraz sprawozdawczości objętych przedmiotem jego działalności na podstawie: art.6 ust 1 lit. c (RODO), w zakresie danych wrażliwych podstawą prawną przetwarzania art. 9 ust 2 lit. h (RODO), Ustawy Prawo Oświatowe oraz rozporządzeń dotyczących funkcjonowania poradni psychologiczno-pedagogicznych, jak również przepisów rachunkowych

– obrona praw i dochodzenia roszczeń przez administratora danych w związku z prowadzoną przez niego działalnością – [podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. f RODO]

  1. Odbiorcami danych przetwarzanych mogą być:

– placówki oświatowe (szkoły, przedszkola, poradnie psychologiczno-pedagogiczne) oraz podmioty uprawnione określone w odrębnych przepisach. Dane będą przetwarzane na potrzeby celów statystycznych SIO (Systemu Informacji Oświatowe) pozostających w zakresie właściwości działań Ministerstwa Edukacji Narodowej.

-podmioty uprawnione na podstawie obowiązujących przepisów prawa

– podmioty przetwarzające dane w naszym imieniu, np. biuro rachunkowe,

– podmioty, którym Administrator zlecił czynności wymagające przetwarzania danych, tj. osobom realizującym zajęcia, prowadzącym konsultacje.

Przekazane dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich/organizacji międzynarodowych.

  1. Przekazane dane osobowe przetwarzane będą przez okres niezbędny do realizacji celu przetwarzania oraz przechowywane przez okres wynikający z odnośnych przepisów szczególnych dotyczących przechowywania dokumentacji.
  2. Osoba lub opiekun prawny, której dane dotyczą, ma prawo dostępu do swoich danych,
    ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz do przenoszenia danych. W celu realizacji powyższych uprawnień należy kontaktować się z Administratorem.
  3. Osoba lub opiekun prawny, której dane dotyczą, ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w wypadku uznania, że Administrator naruszył przepisy o ochronie danych osobowych.
  4. Podanie przez Państwa danych jest dobrowolne. Jednakże konsekwencją ich niepodania jest brak możliwości skorzystania ze statutowych usług poradni, w tym wydania opinii.

Podanie danych osobowych w zakresie określonym przepisami ustawy Prawo Oświatowe jest wymogiem ustawowym i jest niezbędne do wykonywania przez naszą placówkę działalności statutowej. Odmowa ich podania uniemożliwi wykonywanie tych obowiązków przez naszą placówkę.