RODO – Klauzula Informacyjna

KLAUZULA INFORMACYJNA

Realizując wymogi, w zakresie ochrony danych osobowych wynikające z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, jak również mając na względzie fakt, że prawo do ochrony danych osobowych jest podstawowym prawem każdej osoby, informujemy, że:

  1. Administratorem Danych jest Organ Prowadzący Poradnię: Fundacja na rzecz promocji zdrowia „PULS” z siedzibą przy ul. Starodomaszowskiej 20/u13 w Kielcach, który przetwarza podane dane osobowe zgodnie z art. 6 ust.1 a i art. 9 ust. 2. lit. a RODO w związku z Prawem Oświatowym i Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 sierpnia 2017r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji (Dz. U. 2017, poz. 1646).
  2. E – mail: odo@college-med.pl
  3. Pani/Pana/dziecka dane osobowe przetwarzane będą w celu wykonania usługi.
  4. Odbiorcą danych będą Specjaliści wykonujący usługę oraz te podmioty, którym mamy obowiązek przekazywania danych, a także podmioty świadczące na rzecz Administratora usługi informatyczne, edukacyjno-szkoleniowe, księgowo-kadrowe, prawne.
  5. Dane osobowe będą przetwarzane w formie papierowej i elektronicznej.
  6. Dane osobowe będą przechowywane przez okres 5 lat zgodnie z przepisami o archiwizacji.
  7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz danych dotyczących dziecka oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
  8. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;
  9. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, lecz konieczne i niezbędne do realizacji usługi.
  10. Pana/i dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu, a także nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy, ani do organizacji międzynarodowej.