RODO – Klauzula Informacyjna

KLAUZULA INFORMACYJNA

Realizując wymogi, w zakresie ochrony danych osobowych wynikające z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, jak również mając na względzie fakt, że prawo do ochrony danych osobowych jest podstawowym prawem każdej osoby, informujemy, że:

 1. Administratorem Danych Osobowych jest Fundacja na rzecz promocji zdrowia „PULS” z siedziba w Kielcach ul. Starodomaszowska 20/U13, 25-315 Kielce, reprezentowana przez Zarząd, która jest organem prowadzącym dla: Niepublicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej „Świętokrzyska” w Kielcach oraz College Medical Clinic.
 2. W sprawie przetwarzania danych osobowych można się kontaktować pod adresem siedziby.
 3. Celem przetwarzania danych osobowych:

Dane osobowe są̨ przetwarzane w związku z wyrażoną zgodą na ich przetwarzanie (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), koniecznością̨ wykonania umowy lub podjęciem działań́ przed jej zawarciem (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), wypełnianiem obowiązków prawnych ciążących na Administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO), bądź́ z uwagi na jego prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO; np. dochodzenie roszczeń́, kontakty służbowe związane z realizacją umowy), a ponad to:

  • obrona praw i dochodzenia roszczeń przez administratora danych w związku z prowadzoną przez niego działalnością (podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
  • wykonywanie umowy przez Fundację (podstawa z 6 ust. 1 lit b) RODO);
  • podjęcie działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy (podstawa z 6 ust. 1 lit b) RODO);
  • spełniania wymogów wynikających z przepisów prawa (w tym podatkowego i rachunkowości) (podstawa z 6 ust. 1 lit c) RODO);
  • cele archiwizacyjne (podstawa z 6 ust. 1 lit c) RODO oraz art. 6 ust. 1 lit f) RODO, gdyż jest to cel wynikający z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Fundację);
  • w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, co stanowi prawnie uzasadniony interes realizowany przez Fundację (podstawa z 6 ust. 1 lit f) RODO);
  • marketing bezpośredni usług, co stanowi prawnie uzasadniony interes realizowany przez Fundację (podstawa z 6 ust. 1 lit f) RODO);
  • zapobieganie oszustwom, co stanowi prawnie uzasadniony interes realizowany przez Fundację (podstawa z 6 ust. 1 lit f) RODO);
  • zapewnienie bezpieczeństwa sieci i informacji (podstawa z 6 ust. 1 lit f) RODO).
 1. Odbiorcami danych przetwarzanych mogą być:
 • podmiotom uprawnione na podstawie obowiązujących przepisów prawa
 • podmioty przetwarzające dane w naszym imieniu, np. biuro rachunkowe,
 • podmioty, którym Administrator zlecił czynności wymagające przetwarzania danych, tj. osobom realizującym zajęcia, prowadzącym konsultacje.
 • podmiotom, które realizują na rzecz Fundacji usługi księgowe, rachunkowo- podatkowe;
 • podmiotom, które realizują na rzecz Fundacji usługi związane z technologią informacyjną (IT) i usługi informatyczne;
 • podmiotom, które prowadzą działalność pocztową lub usługi kurierskie,
 • podmiotom współpracującym z Fundacją przy wykonywaniu przez Fundację usług,
 • pracownikom, współpracownikom, partnerom, zleceniobiorcą, wykonawcą i podwykonawcą Fundacji w celu realizacji przez nich obowiązków.
 1. Przekazane dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich/organizacji międzynarodowych.
 2. Przekazane dane osobowe przetwarzane będą przez okres niezbędny do realizacji celu przetwarzania oraz przechowywane przez okres wynikający z odnośnych przepisów szczególnych dotyczących przechowywania dokumentacji.
 3. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo dostępu do swoich danych,
  ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz do przenoszenia danych. W celu realizacji powyższych uprawnień należy kontaktować się z Administratorem.
 4. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w wypadku uznania, że Administrator naruszył przepisy o ochronie danych osobowych.
 5. Podanie przez Państwa danych jest dobrowolne, ale niezbędne do zawarcia umowy i skorzystanie z usług Fundacji.