Współpraca z MOW

ZAKRES USŁUG OFEROWANYCH PRZEZ PORADNIĘ PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNĄ „ ŚWIĘTOKRZYSKA” W KIELCACH NA RZECZ :

MŁODZIEŻOWEGO OŚRODKA WYCHOWAWCZEGO W JÓŹWIKOWIE, GIMNAZJUM SPECJALNEGO W JÓŹWIKOWIE ORAZ SPECJALNEJ ZASADNICZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ W JÓŹWIKOWIE.

 1. Sporządzanie opinii psychologicznych.
 2. Pomoc w uzyskiwaniu orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego.
 3. Sporządzanie wniosków do sądów w celu uzyskania opinii dotyczących wychowanków/uczniów.
 4. Sporządzanie wniosków do kuratorium.
 5. Sporządzanie ipetów.
 6. Świadczenie usług w zakresie bieżącej pomocy psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradnictwo indywidualne oraz grupowe.
 7. Realizacja założonego programu profilaktycznego i wychowawczego w ww. placówkach.
 8. Świadczenie usług poradnictwa
 9. Świadczenie usług poradnictwa
 10. Sesje indywidualne oraz grupowe dla wychowawców.

Terapia w MOW

Formy pomocy psychologicznej i pedagogicznej w MOW:

 • Diagnozowanie i opiniowanie psychologiczne, konsultacje psychologiczne,
 • Psychoterapia indywidualna,  edukacja emocjonalna,
 • Profilaktyka uzależnień indywidualna lub grupowa,
 • Diagnozowanie i opiniowanie  pedagogiczne,
 • Gromadzenie informacji na temat środowiska  dziewcząt, poznanie historii ich życia, kontaktów rówieśniczych, sytuacji rodzinnej i zdrowotnej, warunków życia,
 • Pedagogizacja rodziców, ustalanie problemów wychowawczych i przyczyn demoralizacji,
 • Diagnozowanie i modelowanie wychowanek przejawiających zachowania agresywne oraz problemy w zakresie stosowania środków psychoaktywnych,
 • Pomoc w  nawiązywaniu prawidłowych relacji z rówieśnikami i dorosłymi,
 • Pomoc w nauce, nadrabianie zaległości programowych,
 • Eliminowanie przemocy- trening kontroli złości,
 • Odnawianie zerwanych kontaktów z rodzinami,
 • Pomoc w rozwiązywaniu konfliktów w grupie- spotkania interwencyjne,
 • Dbanie o zaspokojenie potrzeb wychowanków oraz identyfikację z grupą.

WARSZTATY GRUPOWE

Warsztaty grupowe w zakresie umiejętności społecznych prowadzone po modyfikacji Treningu Zastępowania Agresjii „Art”. Podczas zajęć pedagodzy opierają się głównie na zaleceniach z orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego. Modelowane są najpierw podstawowe umiejętności społeczne np. mówienie słuchanie, przepraszanie, proszenie o pomoc. Po tym etapie wprowadza się umiejętności bardziej zaawansowane: radzenie sobie z gniewem, emocjami, nabywanie umiejętności odmawiania, komunikacja.

ZAJĘCIA PROFILAKTYCZNE

Zajęcia profilaktyczne realizowane w MOW stanowią pewien proces wspomagania wychowanki w radzeniu sobie z trudnościami zagrażającymi  jego prawidłowemu rozwojowi i zdrowemu życiu. Celem profilaktyki jest ochrona wychowanki przed wszelkimi zakłóceniami rozwoju. Proponujemy zatem zajęcia profilaktyczno-edukacyjne, które, mamy nadzieję, pokażą naszym podopiecznym, że można żyć inaczej, że można „fajnie” spędzić czas z przyjaciółmi bez papierosów, alkoholu, narkotyków, agresji i przemocy. Program ten zorientowany jest na działania, które mają pomóc wychowankom podejmować trafne decyzje dotyczące wyborów, określenia systemu wartości, samodzielności myślenia, zachowań asertywnych i umiejętność radzenia sobie z presją rówieśniczą, jak również ukazujące alternatywne metody spędzania wolnego czasu.

PSYCHOTERAPIA

Psychoterapia w MOW obejmuje cykl regularnych spotkań z wychowankami. Głównym narzędziem pracy jet tu rozmowa. Podczas terapii szczególnie ważna jest relacja jaka tworzy się między wychowanką, a terapeutą. Relacja ta określona jest kontraktem i zasadami etycznymi, którymi powinien kierować się każdy pomagający. Tematy poruszane podczas spotkań nie są ustalone z góry, zależą od tego co pacjent wnosi na sesję tu i teraz. Zazwyczaj koncentrują się wokół problemów i funkcjonowania wychowanki.

SOCJOTERAPIA

Socjoterapia w MOW ma postać ustrukturalizowanych spotkań grupowych, które służą realizacji celów terapeutycznych, edukacyjnych i rozwojowych. Źródłami zmian dla wychowanków są doświadczenia korekcyjne i odreagowanie emocjonalne. Istota socjoterapii polega głównie na realizacji celów terapeutycznych. Proces interwencji socjoterapeutycznej może być spowodowany cierpieniem psychicznym wychowanka, który ma kłopoty lub jego zachowanie powoduje wysokie straty jakie ponosi otoczenie społeczne. W socjoterapii wychodzi się z założenia, że trudne zachowania dzieci i młodzieży mają swoje tło psychiczne. Towarzyszą im przykre emocje takie jak lęk, poczucie winy, niepokój, gniew, złość, osamotnienie oraz określone, najczęściej negatywne sądy poznawcze na temat własnej osoby. Są one wynikiem braku możliwości wywiązania się ze stawianych obowiązków i oczekiwań wykraczających poza możliwości wychowanka jak i doznawanych w przeszłości lub aktualnie trudnych stanów emocjonalnych, stanów deprywacji, braku satysfakcjonujących kontaktów z najbliższymi.